YÖRÜK ALİ EFE (1896 – 1953)

 Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe 1896 yılında Aydın’da doğdu. Aydın bölgesi yörüklerinin Sarıtekeli aşiretinden olan Yörük Ali Efe, Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’den sonra Kuvay-ı Milliye’nin Encümenin önemli kişilerindendi. Milli Mücadeleye katıldığı zaman 23 yaşındaydı. Daha önce, 1916’da askere alınarak Kafkas Cephesi’ne gönderildiği sırada askerden kaçmış, dağa çıkarak Alanya’lı Molla Ali çetesine katılmıştı.…

Yaylacılık ve Göç

Yörüklerin, yazın üç ay yaylada ve kışın beş ay da deniz kıyısında oturdukları hesaplanmıştır. Yılın dört ayını da yolarda geçirirlerdi. Çilesi, gailesi, eşyası ve hayvanları ile, yağmur altında, çamur ve fırtına içinde, bu yolculuğu niçin göze aldıkları sorulduğunda Yörükler, şöyle derlerdi: Bu bir görenek ve alışkanlıktır. Bir çok Yörükler, artık bu yıl yaylaya gitmeyeceklerini ve…

ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN SOY AĞACI

(Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şeceresi) Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, Rumeli’yi Balkanlar’ı ve Avrupa’yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman Oğuzların,…

TÜRKLÜĞÜMÜZ Yörtürk Dergisi Sayı : 47

DİYARBAKIR VE HAVALİSİNİN TÜRKLÜĞÜ Ziya GÖKALP Milliyetin tâyini, keyfe tâbi’ bir mes’ele değil, ilmen halli lâzım gelen bir mes’eledir. Ben gençliğimde tahsil için, ilk defa İstanbul’a gittiğim zaman, bu ilmî tahkikata (soruşturmaya) başlamak mecburiyetinde kaldım: Çünkü, orada eskiden kalmış fena bir itiyada tebean, bütün Karadeniz Arnavut dedikleri gibi, benim gibi vilâyet-i şarkiye ahalisinden bulunanlara da…

TÜRK MİĞFERLERİ

T Ü R K    M İ Ğ F E R L E R İ                                     Yörtürk Dergisi Sayı : 47     Turgay TEZCAN Miğfer konik biçimde, altınyaldızlı ve bakırdan yapılmıştır. Önde bir sorguç yuvası vardır. Burunsiperinin üst kısmı yazılarla bezenmiştir. (XVI. yüzyıl sonu) Tarihte insanlığın ilk ilerici aşamalarını sağlayan üç ögevardır: Sürat anlamı Hukuk (Adalet)…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER (YÖRTÜRK DERGİSİ SAYI : 42)

TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER (YÖRTÜRK DERGİSİ SAYI : 42) Prof. Dr. Mustafa Kafalı Binlerce yıllık Türk tarihi boyunca Türk Kültür yapısında renkler, belirli manalar kazanmışlardır. Hattâ renklerin milletimizin hayatında büyük bir zenginlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Renklerin yalnız bir manası olmayıp, bazan ifade yerlerine göre birçok farklı anlamlar içerisinde olduğu da bilinir. Her milletin içtimaî yapısında renklerin…

Türk Çadırları

Prof. Dr. FarukSümer Türklerin bundan bin beş yüz yıl önce orta Asya’da, iklim ve coğrafi şartların icabı olarak, umumiyetle göçebe bir hayat yaşadıkları malumdur. Öyle göçebe bir gayet ki, bu hayatı yaşınlar yazı yazmasını biliyorlar ve kervan ticareti yapıyorlardı. Göçebe hayatı yaşıyan Türkler,iyi ahlaklı olmayı, yoksullara yardım etmeyi seviyorlar ve bunu en büyük faziletler arasında…

Yörük Türkmen Soy Kütüğü

YÖRÜK – TÜRKMENLERİN SOY KÜTÜĞÜ OĞUZLAR (TÜRKMENLER , YÖRÜKLER) 1 – BOZOKLAR 2 – ÜÇOKLAR BOZOKLAR     1 – ALITIHALABLU 2 – TRABZON ŞAM TÜRKMENLERİ 3 – KIZIK     4 – ALKAEVLİ 5 – KARAEVLİ (Karaevliler) 6 – YAZIR (Yazar) 7 – DÖĞER (Töker) 8 – DUDURGA 9 – YAPARLI (Çarıklı) 10 – BEĞDİLİ (Beydili-Bağdıllı) 11 – KARKIN 12 – KAYI A ) Saçıkara (Saçıkaralı) B ) Atçekenler C ) Kurtlu D ) Sarıkeçili E…