Yörüklerde Aile ve Kadın

(Yörüklerde Günlük Hayat “Sempozyum Bildirisi”)   Milli kültürümüzün sahip olduğu dinamiklerin belirlenmesinde, milli bünye anlizlerinin büyük payı olduğu bilinmektedir. Sosyal yapımızın ana eksenini teşkil eden Türk boy sisteminin incelenmesi, milli kültür sahasındaki araştırmalara da ışık tutacaktır. Anadolu konar-göçer kültürünün halk kültürümüzdeki yeri ve önemi bu açıdan bizim için son derece ciddi bir konudur. Yörük hayatı…

YÖRÜK TÜRKMENLERE MERHABA

(Yörtürk Dergisi, Temmuz 1996 sayısından) Atamız Mete Kağan’ dan beri devlet tuğuna gönül vermişiz. Kimi devlet mührüne, kimi zaman Kayı… Söğüt’ te ulu çınarın fidanını diken biz idik! Bin atlıyla dev gibi orduları yendik… Dün “fermana uyup” Konya’ dan, Isparta’dan, Bursa’ dan, Çukurova’ dan göç ettik Rumeli’ye… ” Şenlendirdik” evlad-ı fatihan diyarlarını. Toroslar’ ın kekik…

YÖRÜK TÜRKMENLERDE GÜNLER VE HAYVANLARLA İLGİLİ BATIL İNANMALAR

Çoğu insanlarımızın olduğu gibi, Aşiret,Oymak ve oba halklarından bazıları da, yüz yıllarca inandığı gibi madde ve olayların mantıklı olup olmadığına bakmaksızın bir çok şeylere inanma ihtiyacını duymuşlardır. Elbette ki bu inanmalar bir çok kötümser olgu ve duygulardan korunma, çeşitli arzularına kavuşma, mutlu olma, işlerinde başarıya ulaşma, uğurlu veya uğursuz sayma gibi isteklerle oluşmuş ve inanma…

YÖRÜK OBALARI ve YÖRÜKLERİN YAŞAMI

YÖRÜKLERİN YAŞAMI Yörük boylarının, konar göçerlerin; yükseklere çıkmak, uçsuz bucaksız bozkırlara, yeşil ovalara, kıvrım kıvrım akan derelere, yemyeşil çayırlara, alçak tepelere, pıynarlı yakalara dağlardan bakmak, burcu kokulu bitkilerin arasında kabardıcın, koyu gölgesine yaslanmak, çayıra uzanmak, keçilerin çanlarını, erekteki koyunların melemelerini, develerin hataplarındaki havan çanlarını dinlemek, öküzlerin böğürmelerini, sıyırtmacın düdüğüyle beraber duymak, danaların tozu dumana katışını…

YÖRÜK ÇUVALLARI

Yörtürk Dergisi (Mart – Nisan)   Ersu PEKİN Türktarihinin en önemli sosyal olaylarından biri, atlı göçebe uygarlığından yerleşik–köy ve kent- uygarlığına geçiştir. Çeşitli coğrafi alanlarda, çeşitlietkenler altında oluşan bu “Kültür ve Uygarlık” değiştirme olayı yüzyıllarcasürmüş, her çağda halledilmesi güç sorunlar doğurmuştur. Bununnedeni, kökeni Türk tarihinin en eski karanlık çağlarına dek inen atlı – göçebeuygarlığını, yerleşik…

YÖRÜK ALİ EFE (1896 – 1953)

 Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe 1896 yılında Aydın’da doğdu. Aydın bölgesi yörüklerinin Sarıtekeli aşiretinden olan Yörük Ali Efe, Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’den sonra Kuvay-ı Milliye’nin Encümenin önemli kişilerindendi. Milli Mücadeleye katıldığı zaman 23 yaşındaydı. Daha önce, 1916’da askere alınarak Kafkas Cephesi’ne gönderildiği sırada askerden kaçmış, dağa çıkarak Alanya’lı Molla Ali çetesine katılmıştı.…

Yaylacılık ve Göç

Yörüklerin, yazın üç ay yaylada ve kışın beş ay da deniz kıyısında oturdukları hesaplanmıştır. Yılın dört ayını da yolarda geçirirlerdi. Çilesi, gailesi, eşyası ve hayvanları ile, yağmur altında, çamur ve fırtına içinde, bu yolculuğu niçin göze aldıkları sorulduğunda Yörükler, şöyle derlerdi: Bu bir görenek ve alışkanlıktır. Bir çok Yörükler, artık bu yıl yaylaya gitmeyeceklerini ve…

ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN SOY AĞACI

(Cumhuriyetimizin Kurucusu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şeceresi) Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, Rumeli’yi Balkanlar’ı ve Avrupa’yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. Müslüman Oğuzların,…

TÜRKLÜĞÜMÜZ Yörtürk Dergisi Sayı : 47

DİYARBAKIR VE HAVALİSİNİN TÜRKLÜĞÜ Ziya GÖKALP Milliyetin tâyini, keyfe tâbi’ bir mes’ele değil, ilmen halli lâzım gelen bir mes’eledir. Ben gençliğimde tahsil için, ilk defa İstanbul’a gittiğim zaman, bu ilmî tahkikata (soruşturmaya) başlamak mecburiyetinde kaldım: Çünkü, orada eskiden kalmış fena bir itiyada tebean, bütün Karadeniz Arnavut dedikleri gibi, benim gibi vilâyet-i şarkiye ahalisinden bulunanlara da…

TÜRK MİĞFERLERİ

T Ü R K    M İ Ğ F E R L E R İ                                     Yörtürk Dergisi Sayı : 47     Turgay TEZCAN Miğfer konik biçimde, altınyaldızlı ve bakırdan yapılmıştır. Önde bir sorguç yuvası vardır. Burunsiperinin üst kısmı yazılarla bezenmiştir. (XVI. yüzyıl sonu) Tarihte insanlığın ilk ilerici aşamalarını sağlayan üç ögevardır: Sürat anlamı Hukuk (Adalet)…